State verbs – Động từ tình thái

We often use some verbs in the present simple because their meaning indicates a general truth rather than something temporary.
Chúng ta thường sử dụng một số động từ ở thì hiện tại đơn vì nghĩa của chúng thể hiện một sự thật nói chung nhiều hơn so với tính nhất thời.

State verbs describe:
Các động từ tình thái mô tả:

– Senses | Giác quan: hear, see, smell, taste

– Feeling | Cảm giác: enjoy, feel, like, mind, need, want, prefer

– Thoughts | Suy nghĩ: agree, disagree, believe, know, mean, realize, recognize, think, understand

– Possession | Sự sở hữu: have, own, belong

– Description | Mô tả: appear, contain, look, seem, sound

Some state verbs can be used in the continuous form when the meaning is temporary. Look at the example below. The meaning of the sentences in each column is different.
Một số động từ tính thái có thể được sử dụng ở thì tiếp diễn khi nghĩa của chúng mang tính nhất thời. Hãy xem các ví dụ dưới đây. Nghĩa của các câu này đều khác nhau.

+ What are you thinking about now (= considering | hành động suy nghĩ đang diễn ra) | I think it’s a good plan (= in my opinion | quan điểm cá nhân)

+ I’m having problems with this program. Can you help me ? (=experiencing | đang trải qua điều gì đó) | We have a photocopier in our office (= possession | sự sở hữu)

+ I’m seeing Fran Harkins this afternoon (=meeting | gặp gỡ) | I see that the office renovation has started (=notice | chú ý)

English by Cambridge | Vietnamese by TOEIC.top

Post Comment