Sơ lược các thì quan trọng trong thi TOEIC

I. CÁC THÌ HIỆN TẠI

1.1. Hiện tại đơn: Để mô tả về thói quen, các hoạt động diễn ra hàng ngày hay những điều luôn đúng

Ví dụ:
He takes the subway every day

1.2. Hiện tại tiếp diễn: diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói

Ví dụ:
He is taking the subway

1.3. Hiện tại hoàn thành: diễn tả tình huống đã xảy ra trong quá khứ nhưng có kết quả ở tương lai. Thì hiện tại hoàn thành thường có các trạng từ sau trong câu: just, yet, for, since, ever, never, first time, second time, this week.

Ví dụ:
He has just cut himself.

II. CÁC THÌ QUÁ KHỨ

2.1. Quá khứ đơn: hành động diễn ra và kết thúc trong quá khứ

Ví dụ:
She traveled in Europe

2.2. Quá khứ tiếp diễn: mô tả hành động đang diễn ra tại thời điểm cụ thể trong quá khứ

Ví dụ:
Yesterday, Mr Smith was working in the laboratory all the afternoon.
What were you doing from 3 pm to 6 pm yesterday ?

2.3. Quá khứ hoàn thành: mô tả hành động đã diễn ra trước một thời điểm trong quá khứ

Ví dụ:
She had traveled in Europe before she decided to study there

III. TƯƠNG LAI

3.1. Sử dụng will để mô tả các quyết định vừa mới có

Ví dụ:
I will accept your offer.

3.2. Sử dụng be going to cho các kế hoạch đã được đặt ra trước đó

Ví dụ:
They are going to buy drinks for the party

3.3. Một số trường hợp động từ thì hiện tại đơn được sử dụng thay thế cho thì tương lai khi mệnh đề trạng ngữ được bắt đầu bằng if, the moment, when, …

Ví dụ
We start if he arrives

IV. BÀI TẬP

Điền động từ thích hợp vào chỗ trống

Các thì tiếng anh trong thi toeic

Đáp án: 1D – 2B – 3D – 4D

Post Comment