Question tags – câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Asking questions in English is so important for conversation and for meeting new people. Question tags are really short questions that are put onto the end of statements (or regular sentences) so that they become questions.
Câu hỏi trong tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp. Câu hỏi đuôi bản chất là một câu hỏi ngắn mà phần hỏi được đặt ở cuối câu để chúng trở thành câu hỏi.

1. what are question tags | Câu hỏi đuôi là gì ?

They are questions, but they use a different structure to regular questions. They’re a short question that we put on the end of a sentence or a statement.
Chúng là những câu hỏi, nhưng chúng sử dụng một cấu trúc riêng so với câu hỏi thông thường. Chúng là một câu hỏi ngắn, mà phần hỏi được đặt ở cuối câu.

Here’s a regular question
Dưới đây là một câu hỏi thông thường

 • “Are you coming to the party?”

Here’s a sentence
Đây là một câu trần thuật

 • “You are coming to the party.”

And here’s a question tag
Còn đây là một câu hỏi đuôi

 • “You are coming to the party, aren’t you?”

So we have our subject and auxiliary verb and our main verb in our statement and in our question tag. we’ve also got our auxiliary verb, we have a negative (we have “not”) and we have a personal pronoun which matches the subject.
Như vậy, chúng ta có chủ ngữ và trợ động từ và động từ chính trong câu trần thuật và câu hỏi đuôi. Chúng ta cũng có trợ động từ , câu phủ định và đại từ nhân xưng phù hợp với chủ ngữ.

You’ll see patterns between the main statement and the question tag. You’ll see that the subject needs to match the pronoun. The auxiliary verbs need to be the same.
Bạn sẽ thấy được cấu trúc giữa câu trần thuật và câu hỏi đuôi, rằng chủ ngữ cần phải khớp với đại từ nhân xưng. Trợ động từ phải khớp với động từ.

So, see that the statement and the question tag needs to be opposites. If the statement is positive then the question tag is negative. If the statement’s negative then the question tag is positive!
Và, bạn cũng thấy rằng câu trần thuật và câu hỏi đuôi cần ở dạng đối nhau. Nếu câu trần thuật là khẳng định thì câu hỏi đuôi là phủ định và ngược lại.

So, pay attention to the statement! You need to know if it’s positive or negative in order to make your question tag correctly!
Vì vậy, bạn cần quan tâm tới câu trần thuật. Bạn cần biết liệu câu trần thuật đó là khẳng định hay phủ định để từ đó thành lập phần hỏi đuôi một cách chính xác.

Next, if your statement has a modal verb like “will” or “should” or “could” or “can”, then it follows the same pattern. The modal verb needs to be in the question tag!
Ngoài ra, nếu câu trần thuật có động từ khuyết thiếu như ‘will, should, could, can’ thì nó cũng được sử dụng trong câu hỏi đuôi. Động từ khuyết thiếu cần phải đặt trong phần hỏi đuôi.

 • “Your brother can help us, can’t he?”
 • “We shouldn’t be doing this, should we?”

Now if the main verb is “do” or “be” or “have”, and notice that these are all verbs that can also be auxiliary verbs but if they’re in a sentence as a main verb then they can be used in the question tag.
Trường hợp động từ chính là ‘do, be, have’ thì cần chú ý rằng đây là những động từ mà cũng có thể đóng vai trò là trợ động từ, nhưng nếu trong câu chúng là động từ chính thì chúng cũng có thể được sử dụng trong phần hỏi đuôi với vai trò là trợ động từ.

 • “You are hungry, aren’t you?”
 • “You aren’t hungry, are you?”
 • “That’s your brother, isn’t it?”
 • “That’s not your brother, is it?”

But there are a couple of rules to remember when you’re using question tags with these verbs!
Tuy nhiên, có hai tiêu chuẩn mà bạn cần phải nhớ khi bạn sử dụng câu hỏi đuôi với những động từ này (do, be, have).

Let’s start with “do”.
Chúng ta cùng bắt đầu với động từ ‘do’.

So in positive English sentences, often we leave “do” out. We don’t use it, we don’t include it in our sentences. It’s not common to say “I do like playing football”, I would just say “I like playing football”.
Trong câu khẳng định tiếng Anh, thường chúng ta sẽ loại bỏ trợ động từ ‘do’. Chúng ta không sử dụng chúng, trong câu sẽ không xuất hiện chúng. Chúng ta thường không nói ‘I do like playing football’ mà chúng ta thường nói ‘I like. playing football’.

So, what does that mean for your question tag?
Vậy thì, việc này có ý nghĩa như nào với câu hỏi đuôi.

 • “I like to play football, don’t I?”
 • “She does cook on Tuesday nights, doesn’t she?”

There’s also an important rule to remember about the “be” verb as well. Let’s look at this statement:
Cũng có một tiêu chuẩn quan trọng cần phải nhớ về động từ ‘be’. Chúng ta cùng quan sát câu trần thuật dưới đây:

 • “I am flying to London tomorrow”.

Now if we were to try to make a question tag out of this statement, then naturally, you would say:
Và bây giờ, nếu chúng ta cố gắng tạo câu hỏi đuôi của câu trần thuật này theo lẽ thông thường, thì nó sẽ là:

 • “I am flying to London tomorrow, amn’t I?”

You take the auxiliary verb from the main statement and move it to the question tag but this is WRONG!
Bạn sử dụng trợ động từ trong câu trần thuật và đưa nó vào câu hỏi đuôi, nhưng điều đó là SAI.

Don’t ask questions about this rule! It doesn’t make any sense!!
But when you have the “be” verb with the subject “I” in the statement then in the question tag you need to use “are”. So, for this example, you would say:
Khi động từ ‘be’ đi với chủ ngữ là ‘I’ trong câu trần thuật thì phần câu hỏi đuôi bạn cần sử dụng động từ ‘are’. Bạn không cần hỏi tiêu chuẩn của việc này. Nó là bất quy tắc và không thể diễn giải.

 • “I am flying to London tomorrow, aren’t I?”

Here some more examples:

 • I am running late, aren’t I?
 • He doesn’t usually ride his bike to work, does he?
 • You’ve been living here for two years, haven’t you?
 • He wouldn’t go there on the weekend though, would he?
 • I haven’t got much money left, have I?
 • We need to leave by 5 o’clock, don’t we?
 • She should have finished by now, shouldn’t she?

English by mmmEnglish | Vietnamese by TOEIC.top

Post Comment