Lỗi thường gặp khi sử dụng V-ed và V-ing trong câu tiếng Anh

Because you might be a little confused about when you can use each type of adjective:
Có thể một lúc nào đó bạn sẽ phân vân về việc sử dụng tính từ kiểu như ví dụ dưới đây:

“Am I embarrassed?” or “Am I embarrassing?”
“Is he bored?” or “Is he boring?”

Lots of these English adjectives are made by adding -ed or -ing to a verb.
Có nhiều tính từ tiếng Anh được tạo ra bằng cách thêm -ed hoặc -ing vào động từ.

For example, the verb “frustrate” can become an adjective by adding -ed (frustrated) or -ing (frustrating).
Ví dụ: động từ frustrate có thể trở thành frustrated hoặc frustrating.

These endings are called suffixes – and when we add them to the end of a verb, they transform our verb into an adjective. But… You need to know HOW to use each of these types of adjectives…
Những yếu tố kết thúc này gọi là hậu tố, và khi chúng ta thêm nó vào sau động từ thì động từ chuyển thành tính từ. Tuy nhiên, bạn cần phải học cách để sử dụng mỗi loại này như thế nào.

An adjective that ends in -ing is used to describe the characteristics of something, the characteristics of a person or a place or a thing or a situation.
Một tính từ kết thúc bằng -ing thì được dùng để mô tả tính chất của vật, việc, một người hoặc một địa điểm hoặc một tình trạng nào đó, hay bất cứ thứ gì bạn muốn nói tới

For example:
“It’s amazing, it’s interesting, it’s tiring.”

Adjectives that end in -ed are used to describe an emotion or a feeling and it’s usually a temporary thing, something that only people can have generally. Only people have feelings, most of the time but some animals can also have feelings.
Một tính từ kết thúc bằng -ed được dùng để mô tả cảm xúc hoặc cảm nhận và thường là những gì có tính chất nhất thời mà chỉ có ở con người. Chỉ con người mới có thể có cảm giác, và một vài động vật cũng có thể có.

But you can’t use -ed adjectives to describe the feelings of a thing or of a situation because they don’t have feelings!
Bạn không thể sử dụng tính từ đuôi -ed để mô tả cảm nhận của một thứ gì hoặc một tình trạng vì chúng không có cảm giác.

If you say that something (or someone) is boring, they or it makes you feel bored. So the thing or the person that is boring is what makes you feel bored.
Nếu bạn nói rằng một thứ gì hoặc một ai đó ‘boring’ vì thứ gì đó hoặc cái gì đó gây cho bạn cảm giác ‘bored’. Vì vậy, một thứ gì đó hoặc ai đó mà ‘boring’ thì cái đó đã làm bạn ‘bored’.

Example:
“It is boring because It bores me. I’m bored”

If you say that something is exciting, it makes you feel excited.
Nếu bạn nói một thứ gì đó gây ‘exciting’ bởi vì nó làm bạn ‘excited’.

If you are talking about a temporary feeling, or an emotion, then use the -ed form of the adjectives.
Nếu bạn muốn nói về cảm giác nhất thời, cảm xúc thì sử dụng tính từ đuôi -ed.

Examples:
“She’s bored. They’re frightened. I feel annoyed.”
“He’s so excited about his trip to Thailand.”
“She felt so annoyed that her friend let her down.”

If you’re describing the thing (or the person) that caused those feelings, then use the -ing form of the verb.
Nếu bạn đang mô tả một thứ gì đó, hoặc môt người mà gây cho bạn cảm giác đó thì sử dụng động từ đuôi -ing.

For example.
“That movie was strange. It was really confusing. It made me feel confused.”

One more example:
“He’s bored.”

So he’s not interested in what’s happening. He’s not having a good time. If he’s at a party perhaps he doesn’t like the music or he doesn’t really know anyone and he’s got noone to talk to.
Ví dụ trên cho thấy anh ấy không thích những gì đang diễn ra. Anh ấy không có một thời gian tốt. Nếu anh ấy đang ở bữa tiệc thì có thể anh ấy không thích âm nhạc hoặc thực sự không biết một ai ở đó, và anh ấy đã không có ai để nói chuyện.

“He’s bored. He feels bored.”

But if you say “He is boring” it means he’s not an interesting person, that you don’t enjoy talking to him. He’s never got anything interesting to say.
Nhưng nếu bạn nói anh ấy ‘boring’ thì có nghĩa là anh ấy không phải là người hấp dẫn, và bạn không thích nói chuyện với anh ấy. Anh ấy không bao giờ nói chuyện hấp dẫn.

“He’s boring.”
He makes me feel bored.

Source: mmmEnglish | Vietnamese by TOEIC.top

Post Comment