How to use GERUNDS and INFINITIVES – Phân biệt sự khác nhau về nghĩa khi sử dụng danh động từ và động từ nguyên thể trong câu

Example:

+ Stop to buy bread from the supermarket.
+ Stop buying bread from the supermarket!

Do these two sentences have the same meaning?
No and this lesson will show you how verb patterns can affect the meaning of sentences in English.
Bạn có thấy những câu này đồng nghĩa không ? Câu trả lời là không và trong bài viết này sẽ chia sẻ tới bạn những cấu trúc động từ như này có thể ảnh hưởng tới nghĩa của câu như thế nào trong tiếng Anh.

You see, a verb followed by a gerund can have a completely different meaning than if the same verb is followed by an infinitive verb.
Bạn thấy đó, một động từ được theo sau bởi một danh động từ có thể hoàn toàn khác nghĩa với khi cùng là động từ đó nhưng được theo bởi một động từ nguyên thể khác.

A gerund (verbal noun) looks like a verb but it’s actually a noun. It’s formed by adding -ing to the end of the base form of the verb.
Một danh động từ thì nó giống như động từ nhưng nó lại thực sự là một danh từ. Nó được hình thành bằng cách thêm -ing vào sau động từ (base form là dạng động từ nguyên thể không to).

There are two types of infinitives in English. The to-infinitive which is the verb with ‘to’.
Có hai loại động từ nguyên thể trong tiếng Anh: dạng có ‘to’ và dạng không có ‘to’.

Example:
+ “to listen”: I prefer not to listen to music when I’m working.
+ But there’s also the zero infinitive or the base form. So that’s the verb without ‘to’.

The to-infinitive is the verb with ‘to’ and there are many, many verbs in English that can be followed either by a gerund or the to-infinitive.
Động từ nguyên thể có to là động từ đi kèm với to. Trong tiếng Anh có rất rất nhiều động từ dạng mà có thể đứng sau là động từ nguyên thể có ‘to’ hoặc danh động từ.

When two verbs appear together in a sentence, Some verbs completely change meaning when they’re followed by either a gerund or the to-infinitive.
Khi hai động từ đứng cùng nhau trong một câu, một vài động từ sẽ bị thay đổi nghĩa hoàn toàn khi chúng bị đứng sau bởi một danh động từ hoặc động từ nguyên thể có ‘to’.

So back to today’s big question: What’s the difference between ‘stop buying bread‘ and ‘stop to buy bread‘?
Chúng ta cùng quay trở lại ví dụ đầu tiên. Sự khác nhau trong hai câu ‘stop buying bread‘ và ‘stop to buy bread‘ là gì ?

– ‘Stop’ with a gerund means to quit an action. Stop buying bread from the supermarket. It’s an order to never buy bread again from the supermarket. Maybe the bread is too expensive or it’s not good quality but whatever the reason, ‘stop buying bread from the supermarket‘ means don’t buy bread there anymore.
‘Stop’ khi đi cùng danh động từ thì có nghĩa là bạn sẽ dừng hoạt động đó. Stop buying bread from the supermarket có nghĩa là đây sẽ là mặt hàng mà bạn không bao giờ mua nó lần nữa ở siêu thị đó. Có thể bánh mì quá đắt hoặc chất lượng không tốt hoặc vì một ý do nào đó khác. ‘stop buying bread from the supermarket‘ có nghĩa là không mua thêm một lần nào ở đó nữa.

This is also the form that you should use when you’re talking about addictions or bad habits.
Đây cũng là dạng cấu trúc mà bạn nên sử dụng khi bạn nói về việc nghiện cái gì đó hoặc những thói quen xấu.

Example:
Stop smoking cigarettes, it’s bad for your health!
I wish you’d stop biting your nails, it’s gross!

– ‘Stop’ with the to-infinitive means to pause or leave one action to do another.
Stop đi cùng động từ nguyên thể có ‘to’ có nghĩa là bạn sẽ dựng hoạt động bạn đang làm lại để xen vào một hành động tiếp theo.

Example:
Stop to buy bread from the supermarket.

So It’s to stop at the supermarket as you go past and get some bread. So you stop the action of walking or driving by. You interrupt that action to go and buy some bread from the supermarket but then you would continue back on your journey.
Điều này có nghĩa là bạn dừng ở trước siêu thị để mua bánh mì vì bạn đã đi qua nó. Bạn đã dừng hành động đi bộ hoặc lái xe lại. Bạn ngắt hoạt động bạn đang thực hiện lại để đi và mua một ít bánh mì từ siêu thị, và sau đó bạn lại tiếp tục lại hành động mà bạn vừa ngắt quãng.

a few more examples:
– Make sure you stop to talk to Sara before you leave work today, she’s got something important to tell you.
– I worked all day, I didn’t even stop to eat lunch!

So ‘stop’ followed by a gerund has a completely different meaning to ‘stop’ followed by the to-infinitive.
Như vậy, stop mà đứng sau danh động từ thì có nghĩa hoàn toàn khác với khi đứng sau là động từ nguyên thể có ‘to’.

But some verbs don’t change meaning when they’re followed by a gerund or an infinitive. Those verbs keep the same meaning if they’re followed by a gerund or the to-infinitive.
Tuy nhiên, một vài động từ không thay đổi nghĩa khi đứng sau là danh động từ hay một động từ nguyên thể. Các động từ này sẽ giữ nguyên nghĩa khi đứng sau nó là danh động từ hay động từ nguyên thể có ‘to’.

START | BẮT ĐẦU

Let’s take a look at the word ‘start’.
– We start eating dinner at seven.
– We start to eat dinner at seven.

Is there a big difference in meaning between these two sentences? Nope. In order to know which verbs change meaning when followed by a gerund or an infinitive, you need to learn them. You need to study, get familiar with different verb patterns and practise using them. The more you see and use these verb patterns, the more naturally you’ll start to use them.
Chúng ta hãy cùng quan sát hai ví dụ về động từ start ở trên. Liệu có sự khác nhau về nghĩa rõ rệt giữa hai câu trên ? Câu trả lời là không. Để biết động từ nào sẽ thay đổi nghĩa khi theo sau là danh động từ hay động từ nguyên thể, bạn cần học chúng một cách từ từ. Bạn cần phải nghiền ngẫm, lấy các cụm từ với các mẫu câu khác nhau và thực hành việc sử dụng chúng. Bạn càng đọc và sử dụng các mẫu câu động từ này nhiều bao nhiêu thì bạn càng sử dụng chúng tự nhiên bấy nhiêu.

FORGET | QUÊN

– I’ll never forget watching my first horror movie…
– Don’t forget to watch the news tonight!

These verbs patterns don’t have the same meaning at all!
Hai câu ví dụ trên đây không cùng nghĩa.

– ‘forget’ with a gerund means to look back at past memories.
‘Forget’ đi cùng danh động từ có nghĩa là đang đề cập đến việc nghĩ lại hành động đã xảy ra trong quá khứ.

More examples:
+ I’ll never forget watching my first horror movie… I was so scared that I couldn’t sleep for weeks!
+ I wish I could forget falling down the stairs in front of the whole school.

Do you have an embarrassing memory that you wish you could forget?
Please write a sentence in the comments below.
Bạn có những ký ức khi nghĩ lại sẽ làm bạn lúng túng, và giờ bạn ước gì mình có thể quên nó. Hãy viết lại những ý ức đó và sử dụng cấu trúc ‘forget + danh động từ’.

– ‘forget’ with the to-infinitive is used to give a reminder to someone, to make sure that they do something, that they don’t forget.
‘forget’ đi cùng động từ nguyên thể được sử dụng để đưa ra lời nhắc nhở cho một ai đó, để chắc chắn rằng họ làm điều gì đó và không muốn họ quên việc đó.

More examples:
– Don’t forget to watch the news tonight! I was interviewed on the main street today, so I don’t want you to miss it!
– Don’t forget to bring your tickets, otherwise, they won’t let you in to the show!

REMEMBER | NHỚ, GHI NHỚ

Example:
– Do you remember dancing with me on our first date?
– Remember to take lots of pictures on your trip.

Do you notice any similarities between ‘forget’ and ‘remember’?

– ‘remember’ with a gerund is used to talk about a memory.
‘Remember’ đi cùng danh động từ được sử dụng để nói về ký ức.

Examples:
+ What do you remember about your first date?
+ I remember eating ribs covered in sticky sauce with my hands! Thanks Shah! It was really awkward I had sticky stuff coming all the way down my arms. Gross!

– Remember with the to-infinitive is used to talk about something that someone needs to do, to remind them to do something.
‘Remember’ đi cùng động từ nguyên thể có ‘to’ được sử dụng để nói về một việc gì đó mà một ai đó cần phải làm, để nhắc nhở họ làm việc gì đó.

Example:
+ Remember to whisk the eggs before adding the sugar.
+ Remember to turn at the intersection, otherwise, you’ll get stuck on a one-way road.

REGRET | LẤY LÀM TIẾC, THỰC SỰ XIN LỖI, THƯƠNG TIẾC

– The verb ‘regret’ with a gerund is used to talk about something that you did in the past, that you aren’t happy about anymore. You know, decisions that you made in the past that you wish you didn’t make. When you wish you could go back in time and change those actions.
Động từ ‘regret’ đi cùng danh động từ để nói về một điều gì đó không vui mà bạn đã làm trong quá khứ. Bạn hiểu và kiên quyết rằng bạn đã làm nó trong quá khứ và bạn mong ước bạn đã không tạo ra hành động đó. Sử dụng ‘regret’ là khi bạn nước bạn có thể quay trở lại thời gian trong quá khứ và thay đổi hành động đó.

Example:
+ He regretted yelling at her as soon as she walked away.
+ He woke up with a pounding headache and immediately regretted drinking so much the night before.

– ‘regret’ with the to-infinitive is used to tell someone hear bad news or something that they don’t want to hear. And this verb pattern is really formal language. And it’s always followed by bad news. So these are the words that you don’t want to hear after a job interview.
‘Regret’ đi cùng động từ nguyên thể có to được sử dụng để nói với hai đó cần nghe thông tin xấu hoặc điều gì đó không tốt, mặc dù họ không muốn nghe. Các cấu trúc động từ dạng này thực sự trang trọng. Và đây là cách để diễn tả những thông tin tồi tệ. Vì vậy, đây cũng là những từ mà bạn sẽ không muốn nghe sau cuộc phỏng vấn xin việc.

Example:
– I regret to say that I wasn’t impressed by the performance.
– We regret to inform you that you have ten days left to pay the account, otherwise, we’ll close it.

MEAN | NGHĨA LÀ, MUỐN NÓI

Example:
+ We missed our bus which meant waiting six hours until the next one.
+ Did you mean to miss the meeting this morning?

– So when ‘mean’ is followed by a gerund, it’s used to talk about what the response or the result of something is.
Khi ‘mean’ đứng sau bởi danh động từ thì nó được dùng để nói về những nội dung hoặc kết quả được hồi đáp là gì.

Example:
+ Make sure you bring your jacket or it will mean getting really wet and cold.
+ Visiting my sister in London means spending eight hours on a plane.

– ‘mean’ with the to-infinitive is used when you intend or you plan to do something. So when it’s used in the past tense, this verb is especially useful for excuses.
‘Mean’ đứng sau bởi động từ nguyên thể được sử dụng khi bạn có ý định hoặc lên kế hoạch làm việc gì đó. Vì vậy, nó được sử dụng trong quá khứ, động từ này đặc biệt hữu ích trong trường hợp muốn giải thích lý do, xin lỗi, biện hộ…

Example:
+ I meant to call you last night, but I totally forgot!
+ She meant to put sugar in your coffee, but she accidentally added salt.

THE MOST IMPORTANT

– Use a to-infinitive after the following verbs: agree, decide, expect, happen, pretend, promise, manage, tend.
For example: decide to do

– Use a to-infinitive after the following verbs plus their object: advise, allow, expect, forbid, want, force, tell
For example: allow him to do

– Use an infinitive without ‘to’ after the following verbs plus their object: have, let, make, feel, see, hear, smell, find
For example: let tom do it

– Use an -ing form after the following verbs: avoid, can’t help, deny, feel like, give up, imagine, postpone, enjoy
For example: deny giving up

Source: mmmEnglish | Vietnamese by TOEIC.top

Post Comment