How to Use Formal and Informal English – Cách sử dụng tiếng Anh trang trọng và thông tục

1. Three Levels: Formal, Neutral and Informal English | Ba mức độ văn phong của Tiếng Anh: trang trọng, trung gian và thông tục.

Look at three sentences:
Hãy đọc ba ví dụ dưới đây:

 • Could I disturb you for a minute?
 • Can I ask you something?
 • You got a sec?

All of these sentences have the same basic meaning: I want to talk to you and ask you about something.
Tất cả các câu này đều có cùng một nghĩa: bạn muốn nói với người khác và yêu cầu họ về vấn đề gì đó.

However, the tone is different. Can you see how?
Tuy nhiên, giọng điệu ba câu này là khác nhau. Bạn có nhận ra được sự khác nhau đó như thế nào không ?

These three sentences show three levels of formality. The first sentence is formal; it shows politeness, respect and distance.
Ba câu này thể hiện ba mức độ của phong cách. Câu đầu là trang trọng, nó thể hiện sự lễ phép, tôn trọng, và đúng mực.

The second sentence is neutral; it does not have a formal or an informal tone.
Câu thứ hai thể hiện phong cách trung gian, nó không trịnh trọng nhưng không thông tục xuồng xã.

The third sentence is informal; it shows that you and the person you are speaking to are familiar with each other, and you don’t need to make an effort to be polite or respectful.
Câu thứ ba là câu không trang trọng, nó thể hiện rằng bạn và người đang nói quen biết nhau, người đó không cần cố tỏ ra phải tôn trọng hoặc lễ phép.

Actually, there are more than three levels of formality.
Thực tế, có nhiều hơn 3 mức độ của phong cách.

For example:

 • Might I ask you something?
 • May I take a moment of your time?
 • Could I disturb you for a minute?

These sentences are all formal. The first is extremely formal. It’s probably too formal to use in most situations. The other two are both formal; the second is probably more formal than the third.
Những câu này đều là những câu trang trọng. Câu đầu tiên cực kỳ nghiêm túc. Nó có thể quá trịnh trọng để sử dụng trong hầu hết các trường hợp. Hai câu còn lại cũng đều trang trọng. Câu thứ hai tương đối trang trọng hơn câu thứ 3.

So, there are many levels of formality. However, when you speak or write in English, it’s useful to think about three levels: formal, neutral and informal.
Như vậy, có nhiều mức độ của sự trang trọng. Tuy nhiên, khi nói hoặc viết Tiếng Anh, thường chỉ sử dụng 3 mức độ như trên.

2. When to Use Formal, Neutral, or Informal English | Khi nào sử dụng

Actually, many English students use language which is too formal. They think: formal language is more polite. Polite language is better.
Thực tế, có nhiều người học tiếng Anh nhưng sử dụng ngôn ngữ quá trịnh trọng. Họ nghĩ ngôn ngữ trang trọng là thân thiện hơn. Ngôn ngữ thân thiện thì tốt hơn.

No, not always!
Không phải như vậy.

Language which is too polite puts distance between you and the person you’re talking to. At best, this will sound awkward and unnatural. At worst, you can sound cold and unfriendly if you use language which is too formal.
Ngôn ngữ mà quá trịnh trọng sẽ làm tăng khoảng cách giữa bạn và người mà bạn đang nói chuyện. Theo hướng tích cực, người nghe sẽ cảm thấy bạn đang ngượng ngùng và không tự nhiên. Hướng tiêu cực, họ sẽ cảm nhận bạn lạnh lùng và không thân thiện.

Knowing when to use formal language depends mostly on context. Let me ask you a question: when should you use formal language?
Biết cách sử dụng ngông ngữ trang trọng vào lúc nào hầu hết phụ thuộc vào ngữ cảnh. Câu hỏi đặt ra là khi nào sử dụng ngôn ngữ trang trọng ?

Maybe you said things like: in job interviews, in business meetings or negotiations, when talking to older people, when writing business emails, and so on.
Có thể bạn sẽ nghĩ đó là khi phỏng vấn xin việc, cuộc họp cơ quan, đàm phán thương lượng đối tác, khi nói với người lớn tuổi hơn, khi viết email báo cáo công ty, và nhiều thứ tương tự ….

The fact is, it’s not possible to say you should always use formal language in these situations. It always depends.
Thực tế là, không thể nói cụ thể khi nào thì dùng ngôn ngữ trang trọng. Nó phụ thuộc nhiều yếu tố.

For example, take job interviews. Some companies have a very corporate culture, with a strict hierarchy and lots of rules and procedures. Other companies are more relaxed, and pay less attention to rules and job titles.
Ví dụ, phỏng vấn xin việc chẳng hạn. Một vài công ty có văn hoá doanh nghiệp rất rõ rệt, với hệ thống phân cấp rất nghiêm và nhiều quy tắc và thủ tục. Một vài công ty khác thì thoải mái hơn, ít chú ý tới các quy tắc và chức danh công việc.

Obviously, if you’re going for a job interview at the first kind of company, you’ll want to dress, act and speak formally, to fit in with the company culture. On the other hand, if you go for an interview at the second kind of company, where things are more relaxed, it wouldn’t be appropriate to speak very formally.
Hiển nhiên, nếu bạn đến phỏng vấn xin việc ở nhóm công ty thứ nhất thì bạn sẽ phải ăn mặc, hành động và nói chuyện trang trọng, phù hợp với văn hoá công ty. Còn ở nhóm công ty thứ hai, nếu bạn đi xin việc, nơi mà nhiều thứ sẽ thoải mái hơn, thì sẽ ko phù hợp khi bạn nói chuyện quá trang trọng.

So, always think about the actual situation in front of you. If you’re not sure, try to listen to other people around you. If people around you are speaking informally to each other, you probably shouldn’t try to sound very formal.
Vì vậy, hãy luôn xác định ở các tình huống cụ thể phía trước. Nếu bạn không chắc, hãy cố lắng nghe người khác nói chuyện xung quanh bạn. Nếu mọi người nói văn phong không cần trang trọng với nhau, thì có thể bạn không cần cố gắng nói chuyện trang trọng quá.

Also, if you don’t know, then use neutral language. Neutral language is safe. You can use it in any situation.
Đồng thời nếu bạn không biết, thì hãy sử dụng ngôn ngữ trung lập. Ngôn ngữ trung lập là an toàn. Bạn có thể sử dụng trong mọi tình huống.

Informal language is very important in spoken English, but you need to be careful. Using informal language at the wrong time could sound disrespectful or rude.
Ngôn ngữ thông tục rất quan trọng trong khi nói tiếng Anh, nhưng bạn cần phải cẩn thận. Sử dụng ngôn ngữ này sai thời điểm có thể gây ra thiếu tôn trọng và khiếm nhã.

3. Sentence Structure in Formal and Informal English | Cấu trúc tiếng Anh trang trọng và thông tục

Formal English tends to use longer, more complicated sentence structures.
Tiếng Anh trang trọng có xu hướng sử dụng cấu trúc câu dài hơn và phức tạp hơn.

Informal and neutral English tend to use shorter, simpler sentence structures.
Tiếng Anh thông tục và trung gian có xu hướng sử dụng câu ngắn và câu đơn.

For example:
I was wondering if you could make yourself available on Wednesday to provide more detailed guidance on these matters.

This is a formal sentence. You can see that it’s quite long, with a complex structure
Đây là một câu trang trọng. Bạn có thể thấy rằng nó khá dài, có một cấu trúc phức tạp.

For example:
Do you have time on Wednesday to help us with these problems?

This is neutral.
Đây là câu trung gian.

For example:
You got some free time on Wednesday to talk about this?

This is more informal.
Câu này thuộc phong cách thông tục.

You can see that the neutral and informal sentences are much shorter and simpler.
Bạn có thể thấy rằng các câu trung gian và thông tục thường rất ngắn và cấu trúc đơn giản hơn.

4. Formal and Informal English Vocabulary | Từ vựng trong tiếng Anh trang trọng và thông tục

Formal English tends to use more literary, rare or old-fashioned vocabulary. Generally, if you want to be formal, you need to be very precise with your use of vocabulary.
Tiếng Anh trang trọng có xu hướng sử dụng nhiều từ ngữ văn học, các từ hiếm và cổ điển. Nhìn chung, nếu bạn muốn tỏ ra trang trọng, bạn cần sử dụng từ vựng một cách chính xác.

Neutral English tends to use simpler, more common words.
Tiếng Anh trung lập có xu hướng sử dụng các từ đơn, phổ biến.

Informal English, like neutral English, uses simple and common vocabulary. However, informal English also includes slang, phrasal verbs and colloquial language which are not features of neutral English.
Tiếng Anh thông tục và tiếng Anh trung gian sử dụng từ vựng đơn giản và phổ biến. Tuy nhiên, tiếng Anh thông tục cũng bao gồm các tiếng lóng, cụm động từ, và ngôn ngữ suồng sã không phải là đặc điểm của tiếng Anh trung lập.

Informal English is also generally looser. It uses more general words, and the meaning is understood from the context.
Tiếng Anh thông tục cũng có thể ngắn gọn hơn. Nó sử dụng các từ chung chung hơn, và nghĩa được hiểu từ văn cảnh.

Let’s look at this in some more detail:

 • We need to verify the data before we proceed.
 • We need to check the data before we continue.
 • We need to check everything before we carry on.

You can see that the formal sentence uses more literary vocabulary: verify instead of check, and proceed instead of continue.
Bạn có thể thấy các câu trang trọng sử dụng nhiều hơn các từ văn học: sử dụng từ ‘verify’ thay cho từ ‘check’, từ ‘proceed’ thay cho từ ‘continue’.

The neutral sentence uses simple, common words.
Câu trung lập thường sử dụng ngôn ngữ đơn giản và thông thường.

The informal sentence is less precise: instead of saying the data, we say everything. It also uses a phrasal verb: carry on instead of proceed or continue.
Câu thông tục thường ít chính xác hơn: thay cho nói ‘the data’ thì nói ‘everything’. Các câu dạng này cũng sử dụng cụm động từ: thay từ ‘proceed’ hoặc ‘continue’ bằng ‘carry on’.

In informal English, it’s common to use vocabulary in a less precise way. For example, you might use words like stuff or things to refer to specific things. You wouldn’t do this if you were speaking formally.
Trong tiếng Anh thông tục, việc sử dụng từ vựng theo cách rõ ràng chính xác là khá phổ biến. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các từ như ‘stuff’ hoặc ‘things’ để chỉ những thứ cụ thể. Bạn không thể làm được điều đó ở những câu trang trọng.

5. Directness in Formal and Informal English | Tính trực tiếp trong tiếng Anh trang trọng và thông tục.

Formal language tends to be much more indirect. Formal language often sounds quite impersonal, because it uses fewer personal pronouns like I, you, he, she, etc.
Ngôn ngữ trang trọng có xu hướng gián tiếp hơn. Ngôn ngữ trang trọng thường không nói cụ thể cá nhân, bởi vì nó ít sử dụng các đại từ nhân xưng như I, you, he, she, etc…

Informal language tends to be more direct and personal. Informal language can be so direct that it can sound aggressive or rude if you use it in the wrong situations.
Ngôn ngữ thông tục có xu hướng sử dụng trực tiếp và cá nhân hoá hơn. Ngôn ngữ thông tục nó trực tiếp đến mức nó có thể dẫn tới gây hấn và vô lễ nếu sử dụng sai.

For example:

 • Lessons need to be learnt from the mistakes which were made. –> formal
 • I hope you can learn from where you went wrong. –> neutral
 • You made a mess of this and you need to do better next time. –> informal

You can see that the formal sentence is impersonal. How does it achieve this?
Bạn có thể thấy rằng các câu trang trọng thường không có tính cá nhân. Vậy làm thế nào đạt được điều đó ?

First, the formal sentence uses the passive. This makes it possible to avoid using personal pronouns. The other two sentences include the word you, but the formal sentence doesn’t.
Câu thứ nhất, câu trang trọng sử dụng bị động. Điều này nó có khả thể giúp tránh các đại từ nhân xưng. Hai câu còn lại bao gồm từ ‘you’ nhưng các câu trang trọng thì không.

This makes it possible to express the idea without mentioning or blaming a specific person, which can be useful in certain situations.
Điều này có thể diễn tả ý kiến mà không đề cập hoặc quy chụp cho cá nhân cụ thể, điều này có thể có ích trong những tình huống nhất định.

The neutral sentence is personal, because it uses you to refer to the listener. However, it’s not very direct, and wouldn’t generally be considered rude, even in a professional setting.
Các câu trung lập thường có cá nhân hoá, bởi vì nó sử dụng đại từ ‘you’ để hướng đến người nghe. Tuy nhiên, nó không trực tiếp, nhìn chung nó không bị coi là thiếu lịch sự ngay cả khi trong trường hợp chuyên nghiệp.

The informal sentence is very direct. If you say this to someone, you’re not hiding what you think!
Câu thông tục thường rất trực tiếp. Nếu bạn nói với ai đó bằng phong cách này, bạn sẽ không những gì bạn đang nghĩ.

This can be useful if you need to make yourself clear, but it could also sound rude or aggressive. It’s not appropriate in all situations.
Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần thể hiện rõ bản thân, nhưng nó cũng thể hiện sự thô lỗ và gây hiềm khích. Điều này không phù hợp cho tất cả tình huống.

6. Formal and Informal English Writing | Viết tiếng Anh trang trọng và thông tục

In writing, informal language uses contractions like he’ll, it’d, or we’re. In informal written English, you can also use abbreviations, like btw for by the way, ttyl for talk to you later, etc.
Trong văn viết, ngôn ngữ thông tục thường sử dụng cấu trúc rút gọn như ‘he’ll, it’d, we’re’. Trong tiếng Anh viết, bạn có thể sử dụng các từ viết tắt như ‘btw’ thay cho từ ‘by the way’, ‘ttyl’ thay cho ‘talk to you later’, …

In formal writing, you generally wouldn’t use contractions or abbreviations.
Trong văn viết trang trọng, nhìn chung bạn không thể sử dụng cấu trúc rút gọn hoặc các từ viết tắt.

In neutral writing, you can use contractions and some abbreviations. However, some abbreviations, like plz for please, are informal and shouldn’t be used if you want to sound neutral.
Trong văn viết trung lập, bạn có thể sử dụng cấu trúc rút gọn và một vài từ viết tắt. Tuy nhiên, một vài từ viết tắt như plz (please) là thông tục và không nên sử dụng nếu bạn muốn sử dụng trong tình huống trung lập.

There are also some abbreviations which are possible in formal English. For example, HR for Human Resources would be okay in formal language. If you want to write something in formal English, and you aren’t sure whether an abbreviation is appropriate or not, then it’s best to write the full form.
Có một vài từ viết tắt mà có thể trong trường hợp trang trọng. Ví dụ: từ HR thay cho ‘Human Resources’, sẽ được sử dụng trong ngôn ngữ trang trọng. Nếu bạn muốn viết một thứ gì đó bằng văn phong trang trọng, và bạn không chắc chắn liệu có được sử dụng các từ viết tắt hay không, thì cách tốt nhất là hãy viết đầy đủ.

English: Oxford Online English | Vietnamese by TOEIC.top

Post Comment