Giáo trình Speak Now – 4 cấp độ

Speak Now Online Practice lets ESL students improve their speaking, pronunciation, listening and grammar skills

Thực hành nói tiếng Anh trực tuyến sẽ giúp người học nâng cao kỹ năng nói, phát âm, nghe và kiến thức ngữ pháp.

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

MỤC LỤC NỘI DUNG MỖI TẬP

Speak Now – Cấp độ I

Speak Now
Speak Now

Speak Now – Cấp độ II

Speak Now
Speak Now

Speak Now – Cấp độ III

Speak Now
Speak Now

Speak Now – Cấp độ IV

Speak Now
Speak Now

Post Comment