Cấu trúc câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 8 loại từ: động từ (verb), danh từ (noun), tính từ (adjective), trạng từ (Adverb), giới từ (preposition), từ hạn định (determiner), đại từ (pronoun), liên từ (linking word).

1. Thành phần trong câu tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh: bao gồm chủ ngữ (subject), động từ (verb), bổ ngữ (object), phó từ (adverbial)

Có 5 loại cấu trúc câu trong tiếng Anh:

 • Subject + Verb
  The child cried
 • Subject + Verb + Object (đại từ hoặc cụm danh từ)
  She bought five books
 • Subject + Verb (be, appear, become, get, feel, look, seem, stay, sound) + complement (tính từ hoặc cụm danh từ)
  They become famous actors
 • Subject + Verb + Adverbial (cụm giới từ hoặc trạng từ)
  Their house is nearby
 • Subject + Verb + Object + Object
  He bought her a present

2. Bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp

Xem hai câu sau đây

 • Nam gave Thuy some flowers.
 • Nam gave some flowers to Thuy

Sau động từ gave (là quá khứ của give) có 2 bổ ngữ:

 • Thuy: là bổ ngữ trực tiếp (direct objects)
 • Some flowers là bổ ngữ gián tiếp (indirect objects)

Lựa chọn giới từ to hoặc for

 • to là giới từ được dùng với các động từ: feed, give, hand, lend, offer, owe, pass, pay, post, promise read, sell, send, show, take, teach, tell, throw, write
 • for đi cùng động từ: book, build, buy, choose, cook, fetch, find, get, leave, make, order, reserve, save
 • to, for có thể đi với động từ: bring,

Cấu trúc give + đại từ (pronoun)

 • Sau động từ give có thể là đại từ hoặc danh từ. Đại từ thường đứng trước danh từ
 • Example: Henry bought some flowers. He gave them to Claire.

Tài liệu biên dịch từ Oxford Practice Grammar by John Eastwood
Có tham khảo:
– Oxford Practice grammar (Basic, Intermediate)- by Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson
– Giải thích ngữ pháp tiếng Anh – Mai Lan Hương

Post Comment