[Beginner] Câu hỏi Wh-

Câu hỏi Wh– là những câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi wh– như what, when, where, which, who, whose, why and how.

Câu hỏi với when, where, why

Câu hỏi Wh– hình thành bằng cách đặt những từ này ở đầu câu, phần sau có cấu trúc tương tự như câu hỏi Yes/No:

They are working in a shop. > Where are they working?
They have been working hard for their exams. > Why have they been working hard?
They arrived at six. > When did they arrive ?

Câu hỏi với who, what, which

Khi hỏi về người và vật là bổ ngữ trong câu, chúng ta đặt từ để hỏi lên trước trước:

He is seeing Joe tomorrow. > Who is he seeing tomorrow?
I want a computer for my birthday. > What do you want for your birthday?
I’d prefer some tea. > Which would you prefer, tea or coffee?

Khi hỏi về người và vật là chủ ngữ trong câu, chúng ta đặt từ để hỏi thay cho chủ ngữ của câu đó:

Barbara gave me the chocolates. > Who gave you the chocolates?
Something funny happened. > What happened?
The dog frightened the children. > Which dog frightened the children?

Đôi khi chúng ta sử dụng what hoặc which với một danh từ

What subjects did you study at school?
Which English newspaper started in 1986?
What subjects does everyone have to study?
Which newspaper do you prefer, The Times or the Guardian?

Questions with how

Chúng ta sử dụng How cho nhiều dạng câu hỏi khác nhau:

How are you?
How do you make questions in English?
How long have you lived here?
How often do you go to the cinema?
How much is this dress?
How old are you?
How many people came to the meeting?

Câu hỏi có sử dụng giới từ đi cùng động từ

Khi trong câu hỏi có động từ và giới từ, thì giới từ thường được đặt ở cuối câu:

I gave the money to my brother. > Who did you give the money to?
She comes from Madrid. > Where does she come from?​​​
They were waiting for an hour. > How long were they waiting for?

Một số cách hỏi khác

Đôi khi chúng ta sử dụng một số cụm từ ở đầu câu để hỏi:

Do you know …?
I wonder …
Can you tell me …?

Đối với câu hỏi Yes/No thì sử dụng từ if để hỏi:

This is the right house. > Do you know if this is the right house?
Everyone will agree. > I wonder if everyone will agree.
Mr Brown lives here. > Can you tell me if Mr Brown lives here?

Với câu hỏi wh-, chúng ta sử dụng một cụm từ với từ để hỏi:

Do you know who lives here?
I wonder how much this dress is.
Can you tell me where she comes from?

Chúng ta có thể sử dụng cum từ “do you think …?” sau từ để hỏi:

How much do you think this dress is?
Where do you think she comes from?
Who do you think lives here?

Source: British Council

Post Comment