Giới thiệu giáo trình tiếng Anh Oxford Headway 5th Edition

WHAT’S NEW FOR 5th EDITION?

Headway 5th edition retains the course’s trusted methodology and has been updated with new texts, topics and digital resources.

  • Manage all of your teaching materials with the Teacher’s Resource Centre
  • Show course content on-screen with the Classroom Presentation Tool
  • Practice and develop language with Online Practice
  • Motivate students with new and updated texts, topics and tasks
  • Generate discussion with inspiring photography unit openers

ĐIỂM MỚI TRONG HEADWAY PHIÊN BẢN THỨ 5

Phiên bản Headway thứ 5 tiếp tục giữ lại những phương pháp đã được tin cậy cũng như cập nhật những văn bản mới, chủ đề mới và những nguồn tài liệu kỹ thuật số.

  • Là giáo trình toàn diện cho các giáo viên tại các trung tâm ngôn ngữ
  • Hiển thị nội dung khóa học trên màn hình với công cụ trình bày trong lớp
  • Có thực hành trực tuyến
  • Kích thích sự ham học của học viên với những văn bản, chủ đề và nhiệm vụ mới luôn được cập nhật.
  • Thiết lập cuộc thảo luận với công cụ ảnh

MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ĐỂ HIỂN THỊ LINK TẢI SÁCH.
Nếu chưa là thành viên, vui lòng liên hệ để được cấp quyền

NỘI DUNG CHÍNH | TABLE OF CONTENTS

1. Beginner

Headway 5th Edition

Headway 5th Edition

2. Elamantary

Headway 5th Edition

Headway 5th Edition

3. Pre-intermediate

Headway 5th Edition

Headway 5th Edition

4. Intermediate

Headway 5th Edition

Headway 5th Edition

5. Upper-Intermediate

Headway 5th Edition

Headway 5th Edition

6. Advance

Headway 5th Edition

Headway 5th Edition

VUI LÒNG ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN LINK TẢI XUỐNG
Please leave your email address to receive the download link by email

Post Comment